Contact Us


Japan Water Research Center

7F, K.I.S Iidabashi Bldg., 2-3-28, Koraku Bunkyo-ku, Tokyo, 112-0004
   [TEL] +81-3-5805-0261
   [FAX] +81-3-5805-0265
   [e-mail] jwrcweb*jwrc-net.or.jp
      * Please replace "*" to "@" when sending e-mail.

Page Top